Departamentul Ingineria Prelucrării Petrolului şi Protecţia Mediului

 PREZENTARE GENERALĂ A  DEPARTAMENTULUI

În actuala structură şi denumire, Departamentul funcţionează din anul 2011, dupǎ unificarea celor douǎ catedre: Ingineria prelucrǎrii petrolului şi petrochimie şi Inginerie chimicǎ şi a mediului. În urma constituirii Departamentului s-au format următoarele colective:

 • Fizico-chimia petrolului şi a substanţelor naturale
 • Tehnologia prelucrării petrolului
 • Tehnologia uleiurilor
 • Petrochimie
 • Cataliză
 • Reactoare chimice
 • Ecologie
 • Merceologia produselor petroliere şi petrochimice
 • Proiectare conceptuală a proceselor chimice
 • Inginerie chimică. Procese de transfer
 • Protecţia mediului

       OBIECTIVE PRINCIPALE

 • pregătirea viitorilor ingineri specializaţi în Prelucrarea petrolului şi petrochimie, cu acoperirea majorităţii domeniilor de specialitate
 • instruirea studenţilor de la specializarea Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie
 • instruirea studenţilor de la specializarea Ingineria şi Informatica Proceselor Chimice şi Biochimice
 • efectuarea activităţii de cercetare în patru direcţii principale:
  1. Tehnologii de prelucrare a hidrocarburilor (petrol şi petrochimie)
  2. Inginerie chimică
  3. Proiectare conceptuală a proceselor chimice
  4. Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie

      CONSILIUL DEPARTAMENTULUI

 • Şef lucr.dr.ing. Cristina Dușescu-Vasile - director de departament
 • Prof. dr.ing. Ion Onuţu
 • Prof. dr.ing. Paul Roșca
 • Conf. dr.ing. Mihaela Neagu
 • Şef lucr. dr.ing. Dănuța Matei


   CADRE DIDACTICE:

1.

Prof.dr.ing. Ciuparu Dragoș

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

2.

Prof. dr. ing. Cursaru Diana                 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

Prof. dr. ing. Onuţu  Ion                       

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

4.

Prof. dr. ing. Roşca Paul                       

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

Prof. dr. ing. Stănică-Ezeanu Dorin     

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

Conf. dr. ing. Bogatu Liana  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.

Conf. dr. ing. Dragomir Raluca            

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8.

Conf. dr. ing. Jugănaru Traian              

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                 

9.

Conf. dr. ing. Neagu Mihaela               

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10.

Șef lucr. dr. ing. Borcea Anca

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

11.

Şef lucr. dr. ing. Duşescu Vasile Cristina

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12.

Șef lucr. dr. ing. Fendu Elena Mirela    

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13.

Șef lucr. dr. ing. Filotti Liviu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14.

Șef lucr. dr. ing. Matei Danuta           

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15.

Şef lucr. dr. ing. Movileanu Daniela   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16.

Șef lucr. dr. ing. Negoiţǎ Loredana     

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17.

Șef lucr. dr. ing. Nicolae Marilena       

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18.

Șef lucr. dr. ing. Popa Maria                

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    CURSURI

Departamentul asigură prin cursuri, laboratoare şi proiecte de specialitate corespunzătoare pregătirea studenţilor de la facultăţile: Tehnologia Petrolului şi Petrochimie, Inginerie Mecanică şi Electrică şi Litere şi Ştiinţe.

De asemenea, trebuie menţionată activitatea de predare şi de cercetare desfăşurată de membrii Departamentului în cadrul cursurilor de Masterat în domeniile : Tehnologii avansate în ingineria protecţiei mediuluiInginerie chimică asistată de calculator în rafinării şi petrochimie, Tehnologii avansate în prelucrarea petrolului şi Controlul calitǎţii produselor şi a factorilor de mediu.

Principalele cursuri predate în cadrul catedrei sunt: Fizico-chimia petrolului, Tehnologia distilării petrolului, Reactoare chimice, Procese termo-catalitice în industria de prelucrare a petrolului, Petrochimie, Tehnologia fabricării uleiurilor, Cataliză, Fizico-chimia substanţelor naturale, Poluanţi în petrol şi petrochimie, Combustie nepoluantă, Tehnologii nepoluante în prelucrarea petrolului,  Procese de transfer de masă, Procese neconvenţionale de separare, Procese de transfer de cǎldurǎ, Purificarea gazelor industriale, Procese hidrodinamice, Tratarea apelor reziduale, Ştiinţa solului şi reconstrucţia ecologică, Termoenergetica prelucrării petrolului, Simularea proceselor chimice, Proiectarea conceptuală a proceselor chimice, etc.

LABORATOARE

Lucrările practice aferente disciplinelor predate în Departamentul de Ingineria Prelucrării Petrolului şi Protecţia Mediului se desfǎşoară în laboratoare didactice, denumite după tipul de activitate desfăşurat şi prezentate în continuare:

 • Fizico-chimia petrolului şi a substanţelor naturale
 • Tehnologia distilării petrolului
 • Procese termocatalitice
 • Tehnologia uleiurilor minerale
 • Petrochimie
 • Cataliză şi catalizatori
 • Reactoare chimice
 • Modelarea şi simularea proceselor
 • Proiectare asistată de calculator
 • Procese de transfer de masă
 • Purificarea gazelor industriale
 • Procese de transfer de cǎldurǎ
 • Procese hidrodinamice
 • Tratarea apelor reziduale
 • Termoenergeticǎ
 • Protecţia mediului
 • Merceologie
 • Coroziune
 • Ecologie

     CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

Activitatea de cercetare se efectuează sub diverse forme: programe de cercetare finanţate de Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului, stagii de specializare în străinătate efectuate în cadrul unor programe finanţate de diverse organisme internaţionale, doctorat, precum şi ca o activitate continuă de perfecţionare a fiecărui cadru didactic şi de dezvoltare a disciplinelor pe care acestea le coordonează.

Tematica de cercetare abordată este diversă, corespunzătoare spectrului larg de specialităţi prezente în catedră. Se pot menţiona următoarele direcţii mai importante, ce constituie preocupări majore, adecvate profilului catedrei:

 • modernizarea tehnologiilor din prelucrarea petrolului şi petrochimie în concordanţă cu exigenţele actuale privind calitatea produselor şi protecţia mediului ambiant
 • studiul unor sisteme catalitice pentru creşterea performanţei proceselor de prelucrarea petrolului şi pentru reducerea emisiilor poluante
 • extinderea bazei de date şi programe utilizabile la simularea proceselor de prelucrare a petrolului şi petrochimice
 • cercetări fundamentale asupra fenomenelor de transport (impuls, masă şi căldură)
 • studiul proceselor şi aparatelor specifice ingineriei chimice
 • ingineria mediului (purificarea gazelor industriale, tratarea apelor reziduale, ştiinţa solului şi reconstrucţia ecologică)
 • proiectarea conceptuală a proceselor chimice: modelare, simulare, optimizare, sinteză
 • proiectarea de noi procese tehnologice sau retehnologizarea proceselor chimice existente. 

  TEME DE CERCETARE:

 1. Caracterizarea fizico - chimică a produselor petroliere prin metode spectrale şi cromatografice
 2. Analiza compuşilor aromatici prezenţi în fracţiunile petroliere prin cuplaj HPLC/GC
 3. Studiul coroziunii în industria prelucrării petrolului şi petrochimie
 4. Sinteza şi caracterizarea structurală a combinaţiilor anorganice
 5. Studiul oxidării hidrocarburilor pe catalizator de tip perovskit
 6. Inhibitori de coroziune utilizaţi în industria petrolieră
 7. Tehnologie pentru eliminarea şi recuperarea fenolului din apele reziduale
 8. Modelarea şi simularea unui reactor de hidrotratare
 9. Modelarea şi simularea sistemului reactor-regenerator din instalaţia de cracare catalitică
 10. Modelarea cinetică a proceselor de oxidare selectivă a etilbenzenului pe catalizatori de tip site moleculare mezoporoase
 11. Modelarea şi simularea procesului de oxosinteză
 12. Modelarea cinetică a unui sistem de reacţie biochimic
 13. Catalizatori pentru depoluarea mediului
 14. Studiul obţinerii combustibililor Diesel cu conţinut redus de sulf conform normelor EURO 2005
 15. Studiul reciclării maselor plastice uzate (PE, PET)
 16. Regenerarea uleiurilor uzate
 17. Tehnologii pentru diminuarea conţinutului de benzen din benzine
 18. Valorificarea energetică ecologică a bioetanolului
 19. Studii de noi materiale catalitice pentru depoluarea efluenţilor gazoşi industriali
 20. Obţinerea de combustibili emulsionaţi pentru realizarea unei arderi curate
 21. Valorificarea glicerinei rezultate la sinteza biodieselului în scopul obţinerii de produse prietenoase mediului
 22. Obţinerea hidrogenului din resurse bio-regenerabile
 23. Studiul eliminării stirenului din apele reziduale. Proiectul tehnologic al instalaţiei de separare a stirenului
 24. Retehnologizarea instalaţiilor de desulfurare gaze şi recuperare sulf de la Petrobrazi şi Arpechim
 25. Tratarea şi eliminarea sodelor uzate de la Lukoil
 26. Tratarea şi eliminarea sodelor uzate de la Arpechim
 27. Retehnologizarea instalaţiei de fabricare propenoxid Oltchim;
 28. Proiectarea instalaţiei de recuperare octanol din octanolul rezidual de la fabricarea plastifianţilor, Oltchim
 29. Analize termoenergetice la nivelul instalaţiilor tehnologice aparţinând SC LUKOIL SA, Rafinăria STEAUA Română SA Câmpina
 30. Studiul emulsiilor petroliere din câmpurile petroliere şi impactul acestora asupra mediului
 31. Cercetări privind substituirea parţială a benzinelor auto cu amestecuri de alcooli-benzine-eteri
 32. Studiul calităţii apei uzate în staţiile de epurare a apelor uzate menajere şi industriale
 33. Monitorizarea dinamicii principalelor grupe de microorganisme din nămolul activ în treapta de epurare biologică.

   DOCTORAT

În prezent, cadrele didactice conducătoare de doctorat sunt : Prof.dr.ing. Ciuparu Dragoş, Prof. dr.ing. Roşca Paul, Prof.dr.ing. Onuţu Ion, Prof.dr.ing. Oprea Florin şi Prof.dr.ing. Matei Vasile. Aceştia conduc 12 doctoranzi (dintre care 10 români cu frecvenţă şi 2 străini – unul cu frecvenţă şi unul fără frecvenţă). În istoria Departamentului existǎ o bogatǎ activitate de cercetare ştiinţificǎ probatǎ de elaborarea şi suţinerea unui numǎr de peste 80 de teze de doctorat sub îndrumarea a peste 10 conducători ştiinţifici, personalitǎţi ştiinţifice recunoscute în ţarǎ şi strǎinǎtate.

  PARTENERI ACADEMICI EXTERNI

 • Universitatea Yale
 • Universitatea Paris 7 „Denis-Diderot”
 • Universitatea Catolică din Louvain-la-Neuve (Belgia)
 • Universitatea din Sheffield (Anglia)
 • Universitatea din Birmingham
 • Universitatea din Hertfortshire (Anglia)
 • Universitatea Tehnică din Compiegne (Franţa)
 • Universitatea Autonomă – Barcelona
 • Institutul Tehnic – Lisabona
 • Universitatea NOVA Lisabona
 • Universitatea Tehnică din Clausthal - Germania
 • Universitatea Karlsruhe - Germania
 • Norvegian University of Science and Technology (NTNU)

 PARTENERI ACADEMICI INTERNI

 • Universitatea „Politehnica” Bucureşti
 • Universitatea Bucureşti
 • Universitatea Politehnica „Gh.Asachi” Iaşi
 • Universitatea „Babes Bolyai” Cluj
 • Universitatea Transilvania din Braşov
 • Universitatea Piteşti
 • Universitatea „Ovidius” Constanţa
 • Universitatea Dunǎrea de Jos Galaţi
 • Universitatea de Nord Baia Mare
 • Universitatea din Petroşani
 • Universitatea „Valahia” din Târgovişte

PARTERNERI INDUSTRIALI

 • OMV - PETROM – Sucursalele PETROBRAZI, ARPECHIM şi PETROMAR
 • LUKOIL România
 • Petrotel Lukoil Ploieşti
 • OLTCHIM S.A. Râmnicu-Vâlcea
 • PETRO-DESIGN – Institutul de Proiectări Bucureşti
 • Steaua Română S.A. Câmpina
 • IPIP S.A. Ploieşti
 • Litvin S.A. Ploieşti
 • Atica Râmnicu Vâlcea
 • Rompetrol S.A. (Rafinǎriile Midia Nǎvodari şi Vega Ploieşti)
 • CONPET S.A. Ploieşti
 • RAFO S.A. Oneşti
 • ZECASIN S.A. Bucureşti
 • ICECHIM Bucureşti
 • ROMGAZ Mediaş
 • M-I Petrogas Services România
 • BRITISH AMERICAN TABACCO Ploieşti
 • Societăţi comerciale de îmbuteliere şi distribuţie a GPL (aragaz şi auto)
 • ProWater Ecosystem Ploieşti