• Ultima actualizare: Luni 22 Aprilie 2024, 15:02
FACULTATEA DE TEHNOLOGIA
PETROLULUI ȘI PETROCHIMIE

Ingineria Prelucrării Petrolului şi Protecţia Mediului

Departamentul de Ingineria Prelucrării Petrolului şi Protecţia Mediului

La nașterea și dezvoltarea școlii românești de prelucrare a petrolului o contribuție majoră o are Departamentul de Ingineria Prelucrării Petrolului şi Protecţia Mediului. Acest departament este continuatorul activităților desfășurate în cadrul a două catedre: Tehnologia Prelucrării Petrolului și Petrochimie (inițial Tehnologia Petrolului) și Inginerie Chimică și Petrochimică, care au fuzionat în 2010. Personalități marcante, fondatori ai unor cursuri specifice ingineriei chimice și creatori de școală au fost membri și conducători ai acestui departament: prof. dr. chim. Constantin Creangă, prof.dr.ing. Sergiu Raşeev, prof. dr. doc. V. I. Robu şi prof. dr. doc. Gh. Cl. Suciu, membru corespondent al Academiei Române.

La ora actuală, departamentul include următoarele colective: Fizico-chimia petrolului, Tehnologia prelucrării petrolului, Cataliză, Petrochimie, Tehnologia uleiurilor, Ingineria reacțiilor și reactoare chimice, Procese de transfer de masă, Procese de transfer de căldură, Procese hidrodinamice, Simularea proceselor chimice.

Deschiderea demersului științific spre domenii conexe a contribuit într-o mare măsură la dezvoltarea continuă a cercetării în cadrul departamentului de Ingineria Prelucrării Petrolului și Protecția Mediului. Raportarea la domenii variate precum: Sinteza, caracterizarea şi testarea catalizatorilor și nanomaterialelor, Combaterea poluării mediului, Formularea carburanților alternativi, Îmbunătăţirea performanţelor proceselor de prelucrarea petrolului şi petrochimie, Reformularea bitumurilor, Termoenergetică, Valorificarea produselor din industria chimică, petrolieră şi petrochimică s-a dovedit eficientă pentru apariția unor noi perspective de abordare a temelor de cercetare. Relaționarea continuă între activitatea de cercetare și cea didactică a garantat menținerea unui standard înalt în ambele domenii; implicarea studenților, masteranzilor și a doctoranzilor în această activitate a cercetării a contribuit totodată la stimularea interesului pentru temele abordate, reînnoirea schimbului între generații și îmbunătățirea demersului științific actual.

Semnificaţia şi calitatea cercetărilor ştiinţifice desfăşurate de cadrele didactice din departamentul Ingineria Prelucrării Petrolului şi Protecţia Mediului sunt ilustrate de numărul mare de articole publicate în reviste de înaltă ţinută ştiinţifică, participări la conferinţe internaţionale, brevete de invenţii. De asemenea, activitatea de cercetare se desfăşoară si în cadrul unor proiecte finanţate din fonduri publice si contracte de cercetare finanţate de societăţi comerciale.

Director departament:

Conf.dr.ing. Neagu Mihaela

Consiliul departamentului:

Conf. dr. ing. Neagu Mihaela

Prof.dr.ing. Cursaru Diana

Șef lucr. dr. ing. Matei Dănuţa

Șef lucr. dr. ing. Nicolae Marilena

Şef luc. dr. ing. Popa Maria

Lista cadrelor didactice din departament

Prof. dr. ing. Ciuparu Dragoş Mihael
E-mail:  dciuparu@upg-ploiesti.ro

pdfVezi Curriculum vitae

Prof. dr. ing. Cursaru Diana Luciana
E-mail: dianapetre@yahoo.com 

pdfVezi Curriculum vitae

 Conf. dr. ing. Bogatu Irina Liana
E-mail: lianabogatu@gmail.com

pdfVezi Curriculum vitae

Conf. dr. ing. Dragomir Raluca Elena
E-mail: ralued@yahoo.co.uk

pdfVezi Curriculum vitae

Conf. dr. ing. Neagu Mihaela
E-mail: mihaelapetre@yahoo.ro

pdfVezi Curriculum vitae

 Şef lucr. dr. ing. Borcea Anca - Florentina
E-mail: anca_florentina@yahoo.com

pdfVezi Curriculum vitae

Şef lucr. dr. ing. Duşescu -Vasile Cristina Maria
E-mail: cdusescu@upg-ploiesti.ro

pdfVezi Curriculum vitae

Şef lucr. dr. ing. Fendu Elena – Mirela
E-mail: emfendu@upg-ploiesti.ro

pdfVezi Curriculum vitae

Şef lucr. dr. ing. Filotti Liviu-Constantin
E-mail: lfilotti@yahoo.com

pdfVezi Curriculum vitae

Şef lucr. dr. ing. Matei Dănuţa
E-mail:  danuta.matei@upg-ploiesti.ro

>pdfVezi Curriculum vitae

Şef lucr. dr. ing. Movileanu Daniela Luminiţa
E-mail: danielamovileanu@yahoo.co.uk

pdfVezi Curriculum vitae

Şef lucr. dr. ing. Negoiţă Loredana Irena
E-mail: irena.negoita@gmail.com

pdfVezi Curriculum vitae

Şef lucr. dr.ing. Nicolae Marilena
E-mail: mnicolae@upg-ploiesti.ro

pdfVezi Curriculum vitae

Şef lucr. dr. ing. Popa Maria
E-mail: mpopa@upg-ploiesti.ro

pdfVezi Curriculum vitae

 

Profesori asociați

Prof.dr.ing. Ion Onuțu

adresa de email: ionutu@upg-ploiesti.ro

Prof.dr.ing. Stănică Ezeanu Dorin

adresa de email: dorsta@upg-ploiesti.ro

 

 

 

Personal didactic auxiliar

Păuna Mădălina
E-mail: madalinaluisyannapauna@yahoo.com

Stan Răzvan Nicolae
E-mail: stanrazvannicolae@yahoo.com

Vlad Victor
E-mail: [***]

Chirion Victor
E-mail: [***]

Mitroi Simona

E-mail: [***]

Departamentul de Chimie

De la înființarea Facultății de Tehnologia Petrolului și Petrochimie în anul 1948 au existat trei catedre de chimie: Catedra de Chimie anorganică și analitică, Catedra de chimie organică și tehnologie petrochimică și Catedra de chimie generală și fizică. Astăzi, Departamentul de Chimie are în componenţă următoarele colective: Chimie Anorganică şi Analitică; Chimie Organică; Chimie Fizică; Chimie Generală.

În cadrul departamentului de Chimie au activat distinși savanți și profesori, dintre care amintim: prof.dr.docent Valeriu Vântu, prof.dr.docent Mihai Bogdan, prof.dr.ing. Dumitru Săndulescu, prof.dr. ing. Flavian Cuiban, acad. Ecaterina Ciorănescu-Nenițescu, prof.dr. Mihai Zapan, prof.dr. Gheorghe Bănățeanu.

Departamentul de Chimie este unul dintre depatamentele de baza ȋn procesul formativ al studenţilor prin natura disciplinelor pe care le gestionează, departamentul asigură activităţi didactice la disciplinele: Chimie, Chimie Analitică, Chimie Organică, Chimie Fizică aplicată, Analiza Instrumentală, Electrochimie şi coroziune, Tehnologie Chimică Generală, Chimie Generală, Chimia Mediului, Poluanţi în aer, apa şi sol, Chimia verde, Tehnici avansate de analiză şi expertizarea produselor, Managementul, monizorizarea şi legislaţia substanţelor utilizate în procesele industriale, Ingredienţi, aditivi şi adjuvanţi de uz alimentar, Managementul reciclării produselor secundare, Controlul calităţii intermediarilor organici, tensidelor şi materialelor polimerice, Sensori electrochimici ionselectivi şi tehnici electroanalitice modern, Ecomateriale, Expertizarea produselor alimentare, Analiza poluanţilor, Bioresurse, Etică şi integritate academică. Departamentul de Chimie coordonează programele de licență Ingineria și Protecția Mediului în Industrie și Controlul și Securitatea Produselor Alimentare  și programul de masterat Controlul Calităţii Produselor şi a Factorilor de Mediu.

Principalele directii de cercetare ale Departamentului de Chimie sunt:
  1. Nanomateriale şi materiale compozite
  2. Obţinerea hidrogenului prin reformare catalitică cu abur şi din resurse bioregenerabile
  3. Tratarea biologică a deşeurilor industriale
  4. Tehnologii pentru depoluarea aerului, apei şi solului
  5. Cercetări privind calitatatea alimentelor
  6. Sinteza şi analiza structurală a compuşilor organici
  7. Valorificarea energetică a subproduselor şi deseurilor

 

Director departament:

Conf. dr. chim. Mihai Sonia

Consiliul departamentului

Conf. dr. chim. Mihai Sonia

Prof. dr. ing. Bomboş Dorin

Conf. dr. chim. Călin Cătălina

Conf. dr. ing. Popovici Daniela-Roxana

Șef lucr. dr. chim. Manta Ana-Maria

Lista cadrelor didactice din departament

Profesori asociați

Prof. dr. ing. Dumitrescu Vasile
E-mail:  vdumi@upg-ploiesti.ro

pdfVezi Curriculum vitae

Personal didactic auxiliar

 

Călin Elena 

E-mail: [***]

Miraoiu Mona 

E-mail: [***]

Mitroi Alfred

E-mail: [***]

Trâmbiţaşu Amalia 

E-mail: [***]

Voinescu Corina 

E-mail: [***]

Ultima actualizare:
Luni, 22 Aprilie 2024, 15:02