• Ultima actualizare: Luni 20 Mai 2024, 17:39
FACULTATEA DE TEHNOLOGIA
PETROLULUI ȘI PETROCHIMIE

CERCETARE

FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PETROLULUI ȘI PETROCHIMIE

Colective de cercetare

Proiecte cercetare / dezvoltare

 1. Caracterizarea fizico-chimică a condensatului de la sondele de extracție a gazelor.
 2. Analiza cantitativă a unor probe de cenușă grea rezultată din procesul tehnologic al cazanului de abur nr. 4 din cadrul CET- 2, prin analiză de absorbție atomică și analiză gravimetrică, în vederea determinării conținutului de CaSO4.
 3. Analiza unei probe rezultate în arderea agregatelor (nisip și pietriș) utilizate la producerea asfaltului.
 4. Studii de coroziune a unor prăjini de foraj.
 5. Testare a produselor BIO-SOLVENT, DEGRESANT, FLUID DE UNGERE ȘI RĂCIRE.
 6. Chelatizanți pentru micronutrienți pe bază de resurse regenerabile (NUTRIL).
 7. Proiectare și inginerie de bază pentru conversia instalației de fabricare Dioctilftalat (DOF) în instalațiile de fabricare Dioctiltereftalat (DOTP).
 8. Determinarea unor proprietăți pentru fluide de foraj.
 9. Servicii de expertiză tehnică privind evaluarea caracteristicilor fizico-chimice ale uleiurilor utilizate la compresoarele cu şurub.
 10. Studiu de evaluare a conformității componenților pentru combustibili obținuti prin condiționarea uleiurilor uzate și a altor deșeuri (petroliere) periculoase.
 11. Cercetări și expertiza tehnică privind stabilirea prețului de referință al țițeiurilor extrase din România.
 12. Studiu privind scenarii în vederea stabilirii programului de activitate al ROMPETROL RAFINARE- PUNCT DE LUCRU RAFINĂRIA VEGA în condiții defavorabile dispersiei poluanților în atmosferă.
 13. Tehnologii de fabricare a unsorilor consistente.
 14. Analiza termoenergetică, bilanțuri termoenergetice, analiza Pinch și optimizarea regimurilor de funcționare pentru instalațiile tehnologice, conform Anexei de descriere detaliată a instalațiilor la prezentul contract.
 15. Tehnologii de condiționare a produselor petroliere. Studiu de predimensionare a instalației de separare a componentelor volatile prin metoda distilării.
 16. Evaluarea calităţii uleiurilor lubrifiante pe baza testului de oxidare de lungă durată, Testare a produselor BIO-SOLVENT, DEGRESANT, FLUID DE UNGERE ȘI RĂCIRE.
 17. Calcule privind determinarea coeficienților maximi de pierderi, specifici activităților de depozitare, manipulare, distribuție și transport, desfășurate la rafinaria Petrotel-Lukoil Ploiești.
 18. Studiu privind elaborarea unor scenarii în vederea stabilirii programului de activitate al S.C. UNILEVER ROMANIA S.A. în condiţii defavorabile dispersiei poluanţilor în atmosferă.
 19. Calcule privind reactualizarea coeficienților maximi de pierderi specifice activităților de depozitare, manipulare, distribuție și transport al produselor petroliere în Depozite OMV PETROM.
 20. Identificarea cauzelor rădăcină pentru funcționarea deficitară a rampei de descărcare a gazolinei din rafinaria Petrobrazi.
 21. Studii de evaluare a calității produselor petroliere pe bază de teste specifice de laborator.
 22. Evaluarea calităţii uleiurilor lubrifiante pe baza testului de oxidare de lungă durată.
 23. Măsurători concentrații COV (compuși organici volatili) la rezervoare S.C. OMV Petrom
 24. Creșterea eficienței energetice a instalațiilor de biogas prin elaborarea sistemului integrat: biogaz - microalge – biocombustibili, în cadrul conceptului de biorafinare (algalBiogazConceptEnergie), Beneficiar PN – III- P1- 1.2 – PCCDI – 2017 – 0541.

Alte informații

Infrastructura de Cercetare

Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie a beneficiat de fonduri provenite din proiectul „Modernizare, dotare și recompartimentare interioară la UPG Ploiești – Corp I” susținut din fonduri nerambursabile prin Regio (Programul Operațional Regional 20142020), în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.3 – „Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive”.

Valoarea totală a proiectului a fost de 27.955.222 lei și a avut în vedere creșterea nivelului de educație atât prin dotarea laboratoarelor facultății cu echipamente moderne cât și prin refacerea spațiilor de învățământ din facultate astfel încât acestea să corespundă cerințelor actuale.

Dotările Facultății TPP se găsesc aici

Ultima actualizare:
Luni, 20 Mai 2024, 17:39